Valtuustoryhmän mallisäännöt

Perussuomalaisen valtuustoryhmän mallisäännöt

Vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 20.4.2011


Perussuomalaisten valtuustoryhmän kunnassa muodostavat kunnallisvaaleissa Perussuomalaiset rp:n ehdokaslistalta valitut tai erikseen Perussuomalaisten valtuustoryhmään hyväksytyt kunnanvaltuuston valtuutetut ja keskusvaalilautakunnan nimeämät varavaltuutetut.
Perussuomalaiset rp:n valtuustoryhmä on kuntalain (365/1995) mukainen valtuutettujen muodostama valtuustoryhmä kunnassa.
Kunnassa voi olla vain yksi Perussuomalaisten valtuustoryhmä.


Valtuustoryhmän nimi on Perussuomalaisten ___________valtuustoryhmä.


Valtuustoryhmän toimikausi on kunnanvaltuuston toimikausi.


Valtuustoryhmän tarkoituksena on edistää ja harjoittaa suomalaiseen isänmaallisuuteen ja kristillissosiaalisiin perusarvoihin pohjautuvaa Perussuomalaiset rp:n aatteen ja ohjelmien mukaista kunnallispolitiikkaa.
Valtuustoryhmän on pyrittävä toteuttamaan kunnassa olevan Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen päätöksiä sekä mahdollista kunnallispoliittista ohjelmaa.
Valtuustoryhmän on huolehdittava siitä, että kunnan luottamushenkilöiksi valitaan Perussuomalaisia kunnassa vallitsevien poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.


Kunnallisvaalien jälkeen kunnassa olevan Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen puheenjohtaja kutsuu koolle ensimmäisen valtuustoryhmän kokouksen, jossa päätetään valtuustoryhmän muodostamisesta ja vuosikokouksessa käsiteltäväksi määrätyistä asioista lukuun ottamatta edellisen vuoden toimintakertomuksen esittämistä.
Mikäli kunnassa jossa on valittu Perussuomalainen valtuutettu/valtuutettuja, ei ole paikallisyhdistystä, kutsuu piirin puheenjohtaja valtuustokauden ensimmäisen valtuustoryhmän kokouksen koolle.
Edellä mainittu kokous on pidettävä ennen ensimmäistä kunnallisvaaleissa valitun uuden valtuuston kokousta.
Ensimmäisessä valtuustoryhmän kokouksessa valtuutettujen ja varavaltuutettujen on allekirjoitettava kirjallinen sitoumus valtuustoryhmään liittymisestä ja näiden sääntöjen noudattamisesta valtuustoryhmään kuulumisen edellytyksenä.


Valtuustoryhmä ja kunnassa olevan Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen hallitus päättävät yhdessä kunnan luottamushenkilöiksi valittavista henkilöistä, joiden on lähtökohtaisesti oltava Perussuomalaiset rp:n jäseniä.
Kunnan luottamushenkilöksi esitettävän henkilön on annettava ennen valintaa koskevan ehdotuksen tekemistä 11 §:ssä tarkoitettu sitoumus ja valtakirja luottamushenkilömaksusta.


Valtuustoryhmä päättää yhdessä Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen hallituksen kanssa vapaan harkintansa mukaan muun kuin Perussuomalaisten ehdokaslistalta kunnallisvaaleissa valitun valtuutetun tai varavaltuutetun hyväksymisestä Perussuomalaisten valtuustoryhmään.
Hyväksymisen edellytyksenä on valtuutetun tai varavaltuutetun allekirjoittama kirjallinen sitoumus valtuustoryhmään liittymisestä ja näiden sääntöjen noudattamisesta sekä luottamushenkilömaksua koskevan sitoumuksen ja valtakirjan antaminen ja mahdollisen edellisen valtakirjan peruuttaminen.


Valtuustoryhmällä on puheenjohtaja, jonka on oltava valtuutettu.
Valtuustoryhmällä on varapuheenjohtaja, jonka on oltava valtuutettu tai varavaltuutettu. Valtuustoryhmällä on sihteeri, joka voi olla valtuutettu, varavaltuutettu tai muu valtuustoryhmän valitsema henkilö, jonka on oltava Perussuomalaiset rp:n jäsen ja kunnassa olevan Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen jäsen.


Valtuustoryhmän puheenjohtajan tehtävät ovat seuraavat:
– toimiminen valtuustoryhmän kokousten puheenjohtajana
– yhteydenpito valtuustoryhmän puolesta kunnan hallintoon ja muiden puolueiden ja ryhmittymien valtuustoryhmiin
– osallistuminen kunnassa mahdollisesti järjestettäviin valtuustoryhmien puheenjohtajien kokouksiin ja neuvotteluihin
– valtuustoryhmää koskevien tiedonantojen vastaanottaminen
– valtuustoryhmää koskevien ilmoitusten ja tiedonantojen antaminen
– yhteydenpito valtuustoryhmän puolesta tiedotusvälineisiin ja valtuustoryhmän edustajana toimiminen erilaisissa kokouksissa ja tilaisuuksissa
– yhteydenpito kunnassa olevaan Perussuomalaisten paikallisyhdistykseen ja osallistuminen paikallisyhdistyksen kokouksiin, joissa puheenjohtaja antaa selostuksen valtuustoryhmän toiminnasta ja vastaa tarvittaessa esitettyihin kysymyksiin.

Valtuustoryhmän varapuheenjohtajan tehtävinä ovat edellä mainitut tehtävät valtuustoryhmän puheenjohtajan ollessa estyneenä.

10 §
Valtuustoryhmän sihteerin tehtävät ovat seuraavat:
– pöytäkirjan pitäminen valtuustoryhmän kokouksissa
– valtuustoryhmän toimintaa koskevien muiden asiakirjojen laatiminen
– valtuustoryhmää koskevien lehdistötiedotteiden laatiminen
– edellisen vuoden toimintakertomuksen laatiminen, jossa on muun muassa ilmoitettu valtuutetut, varavaltuutetut sekä Perussuomalaisia edustavat kunnan luottamushenkilöt ja tehdyt valtuustoaloitteet
– luettelon pitäminen Perussuomalaisten valtuutetuista, varavaltuutetuista ja kunnan luottamushenkilöistä kunnassa sekä heidän osoitteistaan ja luettelon lähettäminen Perussuomalaiset rp:n puoluetoimistoon valtuustoryhmän toimintakauden alkaessa tai luettelon tietojen muuttuessa.

Valtuustoryhmän viralliset ilmoitukset ja asiakirjat allekirjoittavat valtuustoryhmän puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.
Toimintakertomus on lisäksi esitettävä kunnassa olevan Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen kokouksessa.

11 §

Valtuutetun, varavaltuutetun ja kunnan luottamushenkilöksi valitun on maksettava luottamushenkilöpalkkiostaan kunnassa olevalle Perussuomalaisten paikallisyhdistykselle luottamushenkilömaksu, jonka suuruudesta päättää paikallisyhdistys.
Tätä varten jokaisen valtuutetun, varavaltuutetun ja muuhun kunnalliseen luottamustehtävään valitun on allekirjoitettava luottamushenkilömaksun maksamista koskeva sitoumus sekä valtakirja, jonka perusteella kunta voi pidättää luottamushenkilömaksun palkkiosta ja maksaa pidätetyn luottamushenkilömaksun suoraan kunnassa olevalle Perussuomalaisten paikallisyhdistykselle.

12 §
Valtuustoryhmän vuosikokous pidetään vuosittain tammikuun aikana.
Valtuustoryhmän on pidettävä kokous aina ennen jokaista valtuuston kokousta siten, että valtuuston kokouksessa esille tulevat asiat voidaan käsitellä etukäteen valtuustoryhmän kokouksessa.
Valtuustoryhmä voi pitää muita kokouksia tarpeen mukaan.
Valtuutetulla, varavaltuutetulla ja kunnassa olevan Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen edustajalla on oikeus vaatia valtuustoryhmän koollekutsumista valtuustoryhmän puheenjohtajalle ilmoittamansa asian käsittelemistä varten, jolloin puheenjohtajan on kutsuttava valtuustoryhmän kokous koolle kahden (2) viikon kuluessa edellä mainitun ilmoituksen saapumisesta.
Kunnanvaltuuston toimikauden päättyessä viimeisen kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen valtuustoryhmän on pidettävä valtuustoryhmän kokous, jossa esitetään toimikauden päättymisvuoden toimintakertomus, joka on esitettävä kunnassa olevan Perussuomalaisen paikallisyhdistyksen kokouksessa.

13 §
Valtuustoryhmän vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) valtuustoryhmän puheenjohtajan valinta
b) valtuustoryhmän varapuheenjohtajan valinta
c) valtuustoryhmän sihteerin valinta
d) päättäminen mahdollisesta valtuustoryhmän kokousten pysyvästä kokousajasta ja paikasta e) valtuustoryhmän edellisen vuoden toimintakertomuksen esittäminen
f) päättäminen mahdollisista muista kokouskutsussa mainituista asioista.

14 §
Valtuustoryhmän kokouksen koollekutsumisesta sekä kokouksen ajasta ja paikasta päättää valtuustoryhmän puheenjohtaja.
Kokouskutsut toimittaa valtuustoryhmän puheenjohtaja tai sihteeri.
Kokouskutsut on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse sähköpostiosoitteen antaneille valtuutetuille, varavaltuutetuille, kunnanhallituksessa ja kunnan lautakunnissa oleville Perussuomalaisia edustaville luottamushenkilöille sekä kunnassa olevan Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen hallituksen valitsemalle edustajalle.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Jos valtuustoryhmän kokouksessa käsitellään ainoastaan tulevan valtuuston kokouksessa esille tulevia asioita, aiottuja valtuustoaloitteita sekä muissa kunnallisissa elimissä esille tulevia asioita, valtuustoryhmä voi päättää ennen valtuuston kokouksia pidettävien valtuustoryhmän kokousten pysyvästä ajasta ja paikasta, jolloin tällaiseen valtuustoryhmän kokoukseen ei tarvitse toimittaa erillistä kutsua.

15 §
Valtuustoryhmän kokouksissa valtuutetuilla ja varavaltuutetuilla on puhe-, esitys- ja äänioikeus. Kunnanhallitukseen ja kunnan lautakuntiin valituilla Perussuomalaisten jäsenillä on valtuustoryhmän kokouksissa puhe- ja esitysoikeus.
Kunnassa olevan Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen hallituksen edustajalla on valtuustoryhmän kokouksissa puhe- ja esitysoikeus.

Perussuomalaiset rp:n puheenjohtaja, puoluesihteeri ja varapuheenjohtajat sekä kansanedustajat ja Euroopan parlamentin jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan valtuustoryhmän kokouksiin, jolloin heillä on kokouksissa puhe- ja esitysoikeus.
Valtuustoryhmä voi antaa puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille harkintansa mukaan. Valtuustoryhmän kokoukset eivät ole julkisia kokouksia.

16 §
Valtuutettu, varavaltuutettu ja muu kunnallinen luottamushenkilö on velvollinen noudattamaan valtuustoryhmän päätöstä valtuustossa, kunnanhallituksessa tai lautakunnassa päätettävässä asiassa jos hän ei ole ilmoittanut valtuustoryhmän kokouksessa eriävää mielipidettä pöytäkirjaan merkittäväksi.

17 §
Valtuutetun on esitettävä aikomansa valtuustoaloite valtuustoryhmän kokouksessa hyväksyttäväksi ennen valtuustoaloitteen jättämistä.
Jos valtuustoryhmä ei ole hyväksynyt aiottua valtuustoaloitetta, valtuutetun on ilmoitettava pöytäkirjaan merkittäväksi, jos hän aikoo kuitenkin tehdä aikomansa valtuustoaloitteen, jolloin valtuustoaloitetta esitettäessä valtuutetun on ilmoitettava kysymyksessä olevan hänen henkilökohtainen valtuustoaloitteensa.

18 §
Valtuustoryhmällä ei ole omaa taloudenpitoa eikä omia rahavaroja, vaan kunnassa oleva Perussuomalaisten paikallisyhdistys, joka on hoitanut kuntansa kunnallisvaaliasiakirjat ao. vaaliviranomaisille, huolehtii valtuustoryhmän tuloista ja menoista sekä vastaanottaa valtuutettujen, varavaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden palkkioista perittävät luottamushenkilömaksut.
Edellä mainitut luottamushenkilömaksut kuuluvat maksut vastaanottavalle paikallisyhdistykselle, joka päättää näin kertyneiden varojen käytöstä paikallisyhdistyksen sääntöjen mukaisessa järjestyksessä.
Jos kunta antaa valtuustoryhmälle kuntalain (365/1995) 15b:n 2 momentissa tarkoitettua tukea tai valtuustoryhmä saa muuta nimenomaisesti valtuustoryhmän toimintaan tarkoitettua tukea, Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen on pidettävä tukena saadut varat erillään paikallisyhdistyksen omista varoista.
Edellä mainittujen tukena saatujen varojen käytöstä päättää valtuustoryhmä noudattaen tukena saatujen varoja koskevia kuntalain (365/1995) säännöksiä ja mahdollisia kunnan tai muun tuen antajan päätöksiä tai määräyksiä.

19 §
Jos valtuustoryhmään kuuluva valtuutettu tai varavaltuutettu haluaa erota valtuustoryhmästä, hänen on annettava kirjallinen eroamisilmoitus valtuustoryhmän puheenjohtajalle tai sihteerille.
Valtuustoryhmään kuuluvan valtuutetun tai varavaltuutetun katsotaan eronneen valtuustoryhmästä, jos hän on ilmoittanut eroamisestaan valtuustolle tai kunnan hallinnolle tai hän on julkisesti ilmoittanut eroavansa valtuustoryhmästä.

20 §
Valtuustoryhmään kuuluva valtuutettu tai varavaltuutettu on erotettava valtuustoryhmästä, jos hänet on erotettu Perussuomalaiset rp:n jäsenyydestä tai hän on liittynyt muun puolueen tai ryhmän organisaatioon tai asettunut muun puolueen tai ryhmän ehdokkaaksi yleisissä vaaleissa.
Valtuustoryhmä voi antaa huomautuksen tai menettelyn toistuessa varoituksen valtuutetulle tai varavaltuutetulle, jos hän on menetellyt vastoin Perussuomalaiset rp:n aatetta, ohjelmia tai päätöksiä, menetellyt vastoin valtuustoryhmän sääntöjä tai esiintynyt sopimattomasti tai velvollisuuksiensa vastaisesti valtuutetun tai varavaltuutetun tehtävissään.

Jos edellä mainittu menettely on ollut Perussuomalaiset rp:tä tai valtuustoryhmää vahingoittavaa ja menettely on toistunut varoituksesta huolimatta, valtuutettu tai varavaltuutettu voidaan erottaa valtuustoryhmästä.
Valtuutetun tai varavaltuutetun erottamisesta valtuustoryhmästä päättää kunnassa olevan Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen hallitus kuultuaan asianomaista.

21 §
Valtuutetun tai varavaltuutetun eroaminen tai erottaminen valtuustoryhmästä on ilmoitettava viipymättä Perussuomalaiset rp:n puoluetoimistolle.

22 §
Valtuustoryhmän kokouksissa käsitellyistä asioista ja valtuustoryhmän sisäisistä asioista ei saa antaa tietoa ulkopuolisille eikä panna nähtäville internet-järjestelmään tai muuhun sähköisen viestinnän järjestelmään ilman valtuustoryhmän päätöstä.

23 §
Perussuomalaiset rp:n puoluehallitus vahvistaa Perussuomalaisten valtuustoryhmän mallisäännöt. Valtuustoryhmä ei ole oikeutettu muuttamaan näitä sääntöjä.

24 §
Nämä Perussuomalaisten valtuustoryhmän säännöt on vahvistettu kaikkien asianosaisten noudatettaviksi Perussuomalaisten puoluehallituksen kokouksessa 20.4.2011.

V akuudeksi

_________________ Timo Soini puheenjohtaja

____________________ Ossi Sandvik puoluesihteeri